Beleid

De beleids- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur actieplannen uit.

Voor elke doelstelling wordt een schatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren.

Er wordt een meerjarenplan opgesteld voor zes jaar. Tussentijds gebeuren er aanpassingen aan het meerjarenplan en wordt over de stand van zaken van de acties of de actieplannen gerapporteerd.