Huurpremie

Het OCMW wil kwetsbare huurders die omwille van te lange wachtlijsten niet terechtkunnen in een sociale woning of een woning van het Sociaal Verhuurkantoor en niet in aanmerking komen voor een Vlaamse huursubsidie of Vlaamse huurpremie, een financiële tussenoplossing bieden. Deze huurpremie wordt toegekend als een aanvullende financiële steun vanuit het OCMW en steunt niet op een wettelijke verplichting.

Voor wie?

De huurpremie wordt toegekend aan inwoners van Melle voor wie het OCMW bevoegd is, zoals beschreven in artikel 1§1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een huurpremie van het OCMW Melle moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de aanvrager is ingeschreven in de gemeente en verblijft hier ook effectief of voldoet aan de uitzonderingsregel zoals voorzien in de wet van 2 april 1965;
  • de aanvrager is ingeschreven bij het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde en ook bij de Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so (woonmaatschappij);
  • de aanvrager werd geconfronteerd met een onvoorzien en onopzettelijk inkomensverlies waardoor hij/zij de huur niet meer kan betalen of bevindt zich in een situatie van een structureel financieel tekort van minimaal 3 opeenvolgende maanden;
  • de aanvrager ging intentioneel geen huurcontract aan waarvan van in den beginne duidelijk was dat de te betalen huurprijs niet in overeenstemming was met het inkomen;
  • de aanvrager is bereid alle mogelijke inspanningen te leveren om zijn inkomen te verhogen en hiervan ook de bewijzen voor te leggen in het kader van een verlenging van de tussenkomst;
  • de aanvrager is bereid om elk woningaanbod te aanvaarden van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde en Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so;
  • de aanvrager doet er alles aan om op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde en de Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so te blijven staan;
  • de aanvrager komt niet in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie;
  • de aanvrager beschikt over een totaal beschikbaar budget (zichtrekening en alle spaarrekeningen) van maximaal 2 keer het actuele leefloonbedrag van zijn categorie.

Hoe aanvragen?

De aanvrager richt zijn vraag tot zijn begeleidend maatschappelijk werker. De aanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren.

Kostprijs

Voor het bedrag van de huurpremie werden 4 tarieven vastgelegd. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met de gezinssituatie.

Een overzicht van de tussenkomst per gezinssituatie vind je onderaan de pagina.

Reglement

Alle voorwaarden, de procedure, de wijze van berekenen, het bedrag en de geldigheidsduur van de huurpremie zijn terug te vinden in het reglement.