Katrol

De Katrol biedt gratis studie - en opvoedingsondersteuning aan voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Studenten van hogescholen en universiteiten komen voor minimaal 16 ondersteuningen aan huis. Deze werking wordt ondersteund door een ankerfiguur vanuit het OCMW Melle.

Tijdens de ondersteuningsmomenten wil de Katrol de onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen verhogen. Maar er is meer dan huiswerk… Tijdens de ondersteuning is er ruimte voor een boek of een spel, gesprek met de ouders, schoolbrieven overlopen, opvoedingstips, communicatie tussen school en ouders stimuleren,… De ouder kan geholpen of doorverwezen worden bij vragen.

De ondersteuning kan enkel doorgaan indien de ouder(s) betrokkenheid tonen. Samen werken we aan een onderwijscultuur binnen het gezin. Na de ondersteuningen zijn de ouders zelf in staat om hulp te bieden bij het schoolwerk.

De Katrol kan opgestart worden in oktober of februari. De student komt twee keer per week voor een uur langs. De focus van de Katrol ligt op kwetsbare gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden betrokken bij de ondersteuning.

De anker­figuur is de vertrouwensper­soon en het aanspreekpunt voor zowel de gezin­nen als de studen­ten. Zij zorgt voor een goed con­tact tussen beide. Om de 14 dagen is er een terugkommoment voor de studenten. Hier wisselen ze visies en meningen uit kaarten ze een bepaald thema aan.

Het project streeft drie belangrijke doelstellingen na:

  • ervoor zorgen dat kansarme kinderen kansrijker worden door schoolse vaardigheden, motivatie en welbevinden te verbeteren.
  • de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren verhogen.
  • studenten een grote leerkans bieden om hun visie en beeldvorming op kansarmoede en diversiteit te verbreden.

De gezinnen uit Melle moeten zich zelf aanmelden bij de ankerfiguur, eventueel na overleg met de zorgleerkracht of een andere welzijnswerker.