Klachten en meldingen

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren.

Het OCMW Melle tracht aan deze decretale verplichting te voldoen door een snel en eenvoudig systeem van klachtenbehandeling.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting (brief, e-mail, fax,…) waarbij een ontevreden burger (natuurlijk of rechtspersoon) bij het OCMW klaagt over een handeling of prestatie die door het OCMW al dan niet werd uitgevoerd.

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, … is geen klacht. Een melding kan je doorgeven via het meldingsformulier.

Een klacht doorgeven

Hieronder vind je het reglement kachtenbehandeling van het OCMW Melle, met inbegrip van een klachtenformulier. Dit bezorg je ingevuld terug. 

Of gebruik het online klachtenformulier.