Missie en visie

De missie van het OCMW Melle zit vervat in artikel 1 van de Organieke Wet:

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden OCMW’s opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.”

Artikel 2 van van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt:

“De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur."

Dit wil zeggen dat we streven naar :

 • zorg, hulp- en dienstverlening op maat aan alle inwoners zonder onderscheid tussen ras, geslacht, ideologische of politieke overtuiging of vermogen van de persoon. Vaak wordt sociaal beleid immers gereduceerd tot een armenbeleid. Armoede is veel meer dan het leven in een financieel moeilijke situatie.
 • het ontwikkelen van zelfredzaamheid, welzijn, ontplooiing en groei om iedereen toe te laten een menswaardig leven te leiden.

De visie van het OCMW Melle:

 • het OCMW wil een open en laagdrempelig huis zijn. Toegankelijkheid is belangrijk en een werkpunt.
 • het OCMW wil preventief optreden om structurele welzijnsproblemen aan te pakken.
 • het OCMW wil zijn cliënten versterken en benadert hen met respect en begrip. Het OCMW wil activeren en stimuleren om de zelfredzaamheid te verhogen volgens de meest passende vorm van hulpverlening.
 • het OCMW gelooft in de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele arbeidskrachten.
 • het OCMW wil een slagkrachtige en kwaliteitsvolle organisatie zijn om bij te dragen tot een waarde(n)volle maatschappij.
 • het OCMW wil samenwerken met alle mogelijke partners uit het werkveld wanneer dit meerwaarde biedt bij het realiseren van de gepaste dienstverlening.
 • onze medewerkers geven blijk van de grote kerncompetenties:
  - klantgerichtheid
  - betrokken zijn
  - kwalitatief handelen