Participatie- en sociale activeringspremie

De participatie- en sociale activeringspremie (kortweg PSOA, vroeger SCIP) is een premie voor mensen met beperkte financiële middelen. De premie heeft als doel mensen in kansarmoede te betrekken bij het sociale leven door hen te laten deelnemen aan het sportieve en culturele leven en toegang te geven tot informatie- en communicatietechnologieën.

Voor wie?

  • gezinnen of personen met een leefloon of equivalent leefloon;
  • gezinnen of personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling;
  • gezinnen of personen die aanvullende financiële steun genieten;
  • personen tewerkgesteld overeenkomstig artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst gaat na of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op dat voorgelegd wordt aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kostprijs

Het totale bedrag van de premie bedraagt maximaal € 150 per jaar per gezinslid. Voor personen of gezinnen die cliënt worden van het OCMW in de tweede helft van het jaar, bedraagt het totale bedrag maximaal € 75 per jaar per gezinslid.

Reglement

Het volledige reglement en de lijst van activiteiten die voor de participatie- en sociale activeringspremie in aanmerking komen vind je hieronder.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart;
  • een origineel bewijsstuk van de aankoop of de activiteit (zoals een betalingsbewijs) of voldoende informatie over de activiteit, als de aanvraag voor de betaling van de activiteit gebeurt.