Subsidies Huis van het Kind

Online aanvraag

Wat?

Het Huis van het Kind Merelbeke - Melle biedt aan haar partners de kans om ondersteuning te krijgen bij het organiseren van activiteiten waarbij men ontmoeting stimuleert, informatie aanbiedt rond preventieve gezondheidszorg of opvoedingsondersteuning.

Voorwaarden

 • 1 of meerdere organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk Huis van het Kind Merelbeke - Melle.
 • Een initiatiefnemer kan maximaal 1 keer per jaar een subsidie ontvangen, maar mag meerdere aanvragen per jaar indienen.
 • Het initiatief is toegankelijk voor elke bewoner uit Merelbeke en Melle
 • Het initiatief wordt ofwel gratis ofwel via kansentarief (UITpas) aangeboden
De toelage bedraagt de ingebrachte en reëel gemaakte kosten. De maximumtoelage wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. De aanvraag mag volledig kostendekkend zijn. De uitbetaling van de toelage gebeurt na goedkeuring van de subsidie en aan de hand van een kostenraming. Nadien wordt er nog een onkostennota ingediend door de aanvrager om de gemaakte kosten te verantwoorden.
 
Kosten die worden aanvaard (niet limitatief):
 • Huur van materiaal of werkmateriaal
 • Kosten geboden aan het uitnodigen van sprekers of experts op het gebied van opvoedingsondersteuning.
 • Communicatie- en promotiemateriaal
 • Kosten gelinkt aan eten/drinken enkel als er in de doelstelling expliciet verwezen wordt naar het stimuleren van ontmoeting tussen ouders/gezinnen. Deze kosten mogen slechts 10 procent van de totale kostenraming bedragen.

Kosten die expliciet uitgesloten worden:

 • Personeelskosten & persoonlijke vergoedingen aan de aanvrager.
 • Kosten die geen expliciete meerwaarde hebben voor het initiatief.

Hoe?

Bepalen van het bedrag aan de hand van het puntensysteem:

Aan de hand van het ingediende aanvraagformulier geeft de stuurgroep een score aan elk aanvraag. Deze score bepaalt de omvang van het subsidiebedrag.

In het aanvraagformulier wordt er gevraagd aan de initiatiefnemer om een raming te geven van de voorziene kosten om het project uit te rollen. Aan de hand van deze raming en een algemene inschatting van het idee door de stuurgroepleden wordt het bedrag bepaald en meegedeeld aan de initiatiefnemer.

1-3 punten: maximum 300 euro

4-7 punten: tussen de 500 euro en 800 euro

7-10 punten: tussen de 800 en 1000 euro

1. Samenwerking (3 punten)

Stelt dit initiatief een samenwerking voor tussen partners binnen het netwerk Huis van het Kind Merelbeke-Melle?

2. Vernieuwend aanbod in het werkingsgebied (4 punten)

Stelt dit initiatief een aanbod voor buiten het reguliere aanbod in het werkingsgebied Merelbeke-Melle?

Heeft het initiatief een uniek karakter? (nog nooit eerder geprogrammeerd geweest in het werkingsgebied)

3. Deelname aan het netwerk Huis van het Kind (2 punten)

Tracht de initiatiefnemer minimaal 2x aanwezig te zijn op de netwerkvergaderingen Huis van het Kind Merelbeke – Melle?

4. Is het initiatief gericht op een doelgroep die we als netwerk minder goed bereiken? (1 punt)

 • Ouders van tieners en jongeren
 • Alleenstaande ouders
 • Kwetsbare gezinnen

Regelgeving

Subsidiereglement Huis van het Kind Merelbeke - Melle goedgekeurd op de OCMW-raad 28/09/2021