Toelage wijk-werkcheques

Het OCMW Melle wil het sociaal en mentaal welzijn van ouderen en personen met een handicap ondersteunen. Daarom kent het OCMW aan deze doelgroep een toelage toe als tussenkomst voor de aankoop van wijk-werkcheques om welbepaalde taken door wijk-werkers te laten uitvoeren.

De aangekochte wijk-werkcheques kunnen enkel gebruikt worden voor onderstaande activiteiten van de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken, uitgevoerd door wijk-werkers.

Klein tuinonderhoud:

  • ruimen van sneeuw op openbaar domein;
  • ruimen van bladeren op openbaar domein.

Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan bewoond gebouw van gebruiker:

  • het onderhouden van grafzerken (occasioneel).

Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen:

  • gezelschap bieden aan de gebruiker of familieleden (bijvoorbeeld om een mantelzorger tijdens een korte periode te vervangen). Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is;
  • het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.

Voor wie?

De toelage wordt toegekend aan ouderen en personen met een handicap:

  • oudere: elke inwoner van Melle die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
  • persoon met een handicap: houder van een attest van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid waarop een verminderde zelfredzaamheid wordt aangetoond.

Kostprijs

De toelage bedraagt de kostprijs van een wijk-werkcheque op het moment van de aanvraag verminderd met 1 euro.

Er kunnen per maand maximaal 12 cheques per individuele gebruiker worden betoelaagd.

Afhandeling

De aanvraag gebeurt via het formulier, op papier of online.

De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier een registratiefiche op naam van de aanvrager die door de wijk-werker per prestatie gehandtekend wordt. Enkel aanvragen voor prestaties die vanaf de ingangsdatum van het reglement maximaal 1 jaar in het verleden liggen kunnen worden betoelaagd.

De aanvrager kan een organisatie mandateren die voor hem de administratie regelt en in zijn naam de toelage ontvangt.