Tussenkomst energiefonds

Het OCMW wil een aanvullende financiële steun bieden aan cliënten die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun gas- en/of elektriciteitsfacturen en bijgevolg een achterstand oplopen bij hun energieleverancier, enerzijds door het toekennen van een financiële steun en anderzijds door het nemen van maatregelen in het kader van een preventief sociaal beleid.

Voor wie?

 • De tussenkomst uit het energiefonds wordt toegekend aan inwoners van Melle waarvoor het OCMW bevoegd is zoals beschreven in artikel art. 1§1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s;
 • Het OCMW krijgt middelen ter beschikking vanuit het energiefonds om zowel de begeleiding als de financiële maatschappelijke steunverlening te verzekeren inzake energielevering bij hulpbehoevenden;
 • Het OCMW kent de energietussenkomst toe aan de volgende categorieën van personen en hun gezinsleden:
  - gezinnen of personen met een leefloon of equivalent leefloon;
  - gezinnen of personen die aanvullende financiële steun genieten;
  - gezinnen of personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling;
  - personen tewerkgesteld overeenkomstig artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Gezinnen of personen die beschikken over een actieve budgetmeter aardgas in kader van minimale levering aardgas;
 • Personen die niet behoren tot deze doelgroep zijn niet per definitie uitgesloten van een tussenkomst;
 • Het OCMW kent een energietussenkomst toe aan personen die beschikken over een actieve budgetmeter aardgas in kader van minimale levering aardgas.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een energietussenkomst van het OCMW Melle moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is ingeschreven in de gemeente en verblijft hier ook effectief of voldoet aan de uitzonderingsregel zoals voorzien in de wet van 2 april 1965;
 • De aanvrager verleent zijn/haar volledige medewerking van het sociaal onderzoek;
 • De aanvrager gaat gebukt onder een algemene schuldenlast en heeft achterstallige onbetaalde gas-en elektriciteitsfacturen;
 • De aanvrager gaat akkoord met een energiescan;
 • De aanvrager is bereid om de VREG-test te doen en de overstap te maken naar de goedkoopste energieleverancier;
 • De aanvrager verklaart zich akkoord om zijn/haar maandelijkse voorschotfacturen correct te betalen;
 • De toegekende energietussenkomst moet zorgen voor een duidelijke verbetering van de financiële situatie.
 • De aanvrager beschikt over een totaal beschikbaar budget (zichtrekening en alle spaarrekeningen) van maximaal 2 keer het actuele leefloonbedrag van zijn categorie.

Hoe aanvragen?

De aanvrager richt zijn vraag tot zijn begeleidend maatschappelijk werker. De aanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren.

Kostprijs

Voor het bedrag van de energietussenkomst werden 4 tarieven vastgelegd. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met de gezinssituatie.

De tarieven staan beschreven in het reglement.

Reglement

Alle voorwaarden, de procedure, de wijze van berekenen, het bedrag en de geldigheidsduur van de tussenkomst uit het energiefonds zijn terug te vinden in het reglement.